Ordreliste

BRUGERVILKÅR FOR DEMIVA.DK

1. AFTALENS PARTER

Disse brugervilkår finder anvendelse for brugerens (”Brugeren”) oprettelse og anvendelse af en brugerprofil på www.demiva.dk, som ejes og drives af Demiva A/S, CVR-nr. 37635154 (”Demiva”).

Demiva’s fulde virksomhedsnavn, fysiske adresser og øvrige kontaktoplysninger er:

Demiva A/S
Vallensbækvej 20A
2605 Brøndby
CVR-nr: 37635154
Tlf.: 70605150
E-mail: info@demiva.dk

Disse brugervilkår (”Aftalen”) er en bindende juridisk aftale mellem Brugeren og Demiva, som accepteres ved oprettelsen af en brugerprofil, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem Brugeren og Demiva.

2. BAGGRUND

Demiva stiller en platform til rådighed for Brugeren, hvor Brugeren kan oprette tilbudsforespørgsler, som formidles til Leverandører med en firmaprofil på www.demiva.dk.

Brugeren er en privatperson eller virksomhed, der har anmodet Demiva om at indhente tilbud om en given ydelse og har tilkendegivet at de ønsker at modtage tilbud på opgaven fra Leverandører. Leverandørerne er en erhvervsdrivende, som har oprettet en firmaprofil på www.demiva.dk, som ønsker at modtage tilbudsforespørgsler fra Brugere (”Brugeren”).

3. PLATFORMEN

Demiva’s ydelse består i at stille en platform til rådighed for Brugeren, hvor Brugeren kan oprette tilbudsforespørgsler til Leverandører, der formidles via www.demiva.dk (”Platformen”). Platformen giver desuden Brugeren mulighed for at chatte med Leverandører gennem de fælles tilbud de har imellem sig.

4. OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL

Brugerprofilen er personlig og må alene benyttes af Brugeren.

Brugerprofilen oprettes ved indtastning af personlige oplysninger, herunder navn, adresse, email, og telefonnummer, evt. cvr nummer, samt oprettelse af brugernavn og password. Brugeren er selv ansvarlig for, at password holdes fortroligt og ikke udnyttes af andre. Ved mistanke om misbrug skal Brugeren straks ændre password og kontakte Demiva.

Brugeren godkender oprettelsen af en brugerprofil, samt disse brugervilkår, ved at gennemføre indhentning af et tilbud, hvor en profil automatisk oprettes.

Opdateret udgave af vores brugervilkår er altid tilgængelige på Platformen. Brugervilkårene er kun tilgængelige på dansk.

Det er gratis at oprette en brugerprofil.

5. BRUGERENS EGEN SLETNING AF BRUGERPROFIL

Brugeren kan til enhver tid slette sin brugerprofil. Sletning kan foretages under ”indstillinger”. Hvis Brugeren har tilmeldt sig forespørgsler kan profilen dog ikke slettes førend sådanne forespørgsler er afsluttet og eventuelle transaktioner gennemført.

6. BRUG AF BRUGERPROFIL

For at modtage tilbud fra Leverandører, skal Brugeren oprette en forespørgsel om tilbud på opgave igennem ”Hent tilbud” siden.

Brugeren vil modtage op til flere tilbud per forespørgsel.

Forespørgslen er først bindende, når Brugeren accepterer et tilbud fra én af de tilbudsgivende Leverandører.

Brugeren bør sikre sig, at dennes oplysninger, samt Leverandørens tilbud, er korrekt inden Leverandørens tilbud accepteres. Opdager Brugeren fejl i en forespørgsel efter at denne er oprettet, bliver Brugeren nødt til at slette forespørgslen og oprette en ny forespørgsel. Fejl i en forespørgsel, som opdages inden den er oprettet, kan rettes ved at bruge ”tilbageknappen”.

Demiva er ikke part i de aftaler som indgås med en Leverandør via Platformen, og Demiva opbevarer derfor heller ikke kopi af disse aftaler.

Aftaler kan indgås på både dansk og engelsk.

7. DEMIVAS SLETNING AF BRUGEPROFIL

Demiva er berettiget til - uden at pådrage sig ansvar – at suspendere eller slette en brugerprofil, hvis brugerprofilen efter Demiva’s skøn anvendes til ulovlig aktivitet, til konkurrerende virksomhed, til aktivitet til skade for Demiva, til moralsk eller etisk anstødelig aktivitet, eller til anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis profilen i øvrigt anvendes på en sådan måde, som Demiva vurderer er skadelig for sin virksomhed. Brugerens erstatningsansvar er underlagt dansk rets almindelige regler.

Sletter Demiva en brugerprofil, bliver Brugerens tilmelding til forespørgsler automatisk slettet.

8. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Når Brugeren opretter og anvender en brugerprofil indsamler og behandler Demiva personoplysninger om Brugeren. De oplysninger Demiva indsamler og behandler er foruden Brugerens personlige oplysninger - eksempelvis ved oprettelse af en brugerprofil eller efterfølgende, ved køb af betalingssurrogater, eller ved deltagelse i en aktivitet på sitet i øvrigt - de eventuelle personoplysninger, Demiva måtte indsamle gennem brugen af cookies. Indsamles oplysninger via cookies sker dette i henhold til Demiva’s cookiepolitik.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er afgivet i forbindelse med. Oplysningerne bruges herudover til undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af Demivas ydelser, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer.

Udover det anførte behandler og videregiver Demiva ikke personoplysninger, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler.

Kontakt vedr. personoplysninger Hvis Brugeren ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om Brugeren hos Demiva, rettes henvendelse på info@demiva.dk eller telefon 70 60 51 50.

Er der registreret forkerte data, eller har Brugeren andre indsigelser, kan der rettes henvendelse samme sted. Brugeren har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om denne, og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger Brugerens videregivelse af personlige oplysninger til Demiva sker på Brugerens eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om Brugeren, har Brugeren ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til Brugeren. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles er urigtige eller vildledende, har Brugeren ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger gøres til genstand for behandling, og tilbagekalde sit samtykke til behandling.

Eventuel klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

9. ANSVARSFRASKRIVELSER

Demiva tilstræber at levere en fejlfri service overfor Brugeren på Platformen.

Demiva er dog ikke ansvarlig for indhold eller udtalelser fremsat af Leverandøren, hverken i de af Leverandøren fremsatte tilbud eller i det på Platformen tilgængelige chatforum. Tilbud, rådgivning eller andre udtalelser fremsættes for Leverandørens egen risiko og regning.

Demiva er ikke part i aftalen mellem Leverandøren og Brugeren. Demiva er således ikke ansvarlig for opfyldelse af aftalen og kan på ingen måde drages til ansvar for eventuelle mangler eller forsinkelse ved Leverandørens gennemførsel af opgaven.

Demiva er ikke ansvarlig for eventuel fejl og nedetid på Platformen og fraskriver sig ethvert ansvar for økonomiske tab, som Brugeren eller andre måtte lide, som følge af mangler eller forsinkelse ved Demiva’s udbudte services.

10. ÆNDRING AF BRUGERVILKÅR

Demiva kan til enhver tid ændre disse Brugervilkår med virkning for fremtiden.

Ændrede vilkår vil skulle accepteres når Brugeren logger ind på Platformen, førend Brugeren fortsat kan bruge sin profil.

Ønsker Brugeren ikke at accepterer de ændrede vilkår, eller tilbagekalder Brugeren sit samtykke til persondatabehandling, vil Demiva’s udbudte services ikke fungere korrekt, og Demiva vil være nødsaget til at slette Brugerens profil.



- Maj 2017