Ordreliste

HANDELSBETINGELSER FOR DEMIVA.DK

1. AFTALENS PARTER

Disse handelsbetingelser finder anvendelse for leverandørens (”Leverandøren”) oprettelse og anvendelse af en firmaprofil på www.demiva.dk, som ejes af Demiva A/S, CVR-nr. 37635154 (”Demiva”).

Demiva’s fulde virksomhedsnavn, fysiske adresser og øvrige kontaktoplysninger er:

Demiva A/S
Vallensbækvej 20A
2605 Brøndby
CVR-nr: 37635154
Tlf.: 70605150
E-mail: info@demiva.dk

Disse handelsbetingelser (”Aftalen”) er en bindende juridisk aftale mellem Leverandøren og Demiva, som accepteres ved oprettelsen af en firmaprofil, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem Leverandøren og Demiva.

2. BAGGRUND

Demiva stiller en platform til rådighed med henblik på at formidle kunder til Leverandører af ydelser, som efterfølgende i konkurrence med op til flere andre Leverandører byder på den opgave, som den potentielle kunde (”Kunden”) har beskrevet og efterspurgt hos Demiva via Platformen.

En Kunde er en privatperson eller en virksomhed, der via www.demiva.dk (eller et andet site tilhørende en af Demiva’s partnere) har anmodet Demiva om at indhente tilbud om en given ydelse og har tilkendegivet at de ønsker at modtage tilbud på opgaven fra Leverandører, som har oprettet en firmaprofil på www.demiva.dk.

Leverandøren ønsker at opnå mulighed for at afgive tilbud til Kunderne.

3. PLATFORMEN

Demiva’s ydelse består i at stille en platform til rådighed for Leverandøren, hvor Leverandøren kan se de indsendte tilbudsforespørgsler fra Kunder, der formidles via www.demiva.dk (”Platformen”).

Platformen giver desuden Leverandøren mulighed for at chatte med en Kunde gennem det på Platformen oprettede chatrum mellem leverandør og kunden.

4. AFGIVELSE AF TILBUD

For at se tilbudsforespørgsler og afgive tilbud på en opgave, skal Leverandøren oprette en firmaprofil på www.demiva.dk.

Leverandøren kan afgive tilbud på en Kundes opgave gennem Platformen ved brug af de af Kunden oplyste kontaktoplysninger.

Fremsætter Leverandøren tilbud på en opgave, er dette bindende efter dansk rets almindelige regler. Bindende aftale er indgået mellem Leverandøren og Kunden, når Kundens accept er kommet frem til Leverandøren.

Afgivelse af tilbud og aftale om udførelse af opgave indgås direkte mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Demiva er således ikke part i denne aftale. Leverandøren er selv ansvarlig for at underlægge købet eventuelle egne handelsvilkår, dog kun i den udstrækning sådanne handelsbetingelser ikke indeholder vilkår, som strider mod Aftalen eller de i opgaven indeholdte krav.

5. DEMIVA’S FORPLIGTELSER

Rapportere Leverandøren fejl eller mangler ved Demiva’s afvikling af Platformen, vil Demiva uden ugrundet ophold søge at afhjælpe disse fejl og mangler inden for Demiva’s normale arbejdstid.

Demiva tilstræber at levere en fejlfri service overfor Leverandøren på Platformen. Demiva’s tjenester kan af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og Demiva kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang.

Platformen er som udgangspunkt tilgængeligt hele døgnet. Servicevinduer vil dog forekomme, hvor Platformen vil være midlertidigt utilgængelig. Servicevinduer tilstræbes lagt uden for generelle virksomhedsåbningstider.

6. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER

Leverandøren skal til enhver tid overholde de af Demiva udstedte retningslinjer for brug af Platformen. Leverandøren skal herunder til enhver tid overholde gældende lovgivning.

Det er Leverandørens ansvar at opfylde antagne tilbud overfor Kunden. Leverandøren er desuden ansvarlig for afregning overfor Kunden.

Demiva forbeholder sig ret til at opsige Aftalen/slette Leverandørens firmaprofil, såfremt Demiva vurderer at Leverandøren har forbrudt sig mod denne Aftale eller retningslinjer udstedt af Demiva i forhold til brug af Platformen.

Krav på honorar for allerede indgåede Aftaler med Kunder gennem Platformen, bortfalder ikke ved sletning af Leverandørens firmaprofil, uanset at evt. arbejde ikke er udført inden Aftalens opsigelse.

Leverandøren forpligter sig til at underrette sine medarbejdere om Leverandørens forpligtelser efter denne Aftale, og Leverandøren skal sørge for at dennes medarbejdere forpligter sig til at overholde disse.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE

Demiva er ikke ansvarlig for indhold eller udtalelser fremsat eller oplagret af Leverandøren på Platformen, herunder rådgivning, tilbud eller anden kommunikation fremsat af Leverandøren via Platformen på et eventuelt chatforum. En hvilken som helst anvendelse af Platformen, herunder downloading, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på Platformen, sker på Leverandørens eget ansvar og risiko.

Demiva er ikke part i aftalen mellem Leverandøren og Kunden. Demiva fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med den mellem Leverandøren og Kunden indgåede aftale om levering af opgave, herunder men ikke begrænset til Leverandørens forsinkelse/mangler, Kundens seriøsitet eller betalingsevne. Demiva opfordre Leverandøren til at foretage sædvanlig undersøgelse af en Kunde før aftale med Kunden indgås.

Leverandøren skal efter skriftligt påkrav friholde Demiva for ethvert krav fra tredjemand, som måtte udspringe af Leverandørens brug af www.demiva.dk eller Demiva’s partnere rettet mod Demiva. Demiva forbeholder sig ret til at ændre, modificere erstatte eller slette dele af indholdet på Platformen. Demiva påtager sig intet ansvar i den forbindelse.

8. BRUGERUNDERSØGELSER

Demiva er berettiget til at foretage brugerundersøgelser, herunder ved involvering af Kunder, vedrørende Leverandøren i relation til dennes brug af Platformen og i den forbindelse indhente personlige data om Leverandøren.

9. VEDERLAG

Leverandøren betaler ikke oprettelsesgebyr eller licens for anvendelse af Platformen.

Demiva’s vederlag for at stille Platformen til rådighed for Leverandøren, består i opkrævning af et formidlingshonorar på en varierende procent del mellem 2-7% afhængig af salgsmængde og anciennitet hos Demiva for alle aftaler som indgås igennem Platformen eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Indgås aftale mellem Leverandøren og Kunden uden om Platformen, men ikke senere end 2 måneder efter kontakt mellem Leverandøren og Kunden er formidlet via Platformen, anses også denne aftale for omfattet af Demiva’s ret til honorar.

Demiva’s formidlingshonorar er uafhængigt af Kundens betalinger og Demiva’s krav på honorar består uanset Kundens eventuelle betalingsmisligholdelse. Formidlingshonoraret beregnes på baggrund af det i tilbuddet accepterede honorar, uanset efterfølgende afslag eller Kundens manglende betaling.

Betalingsbetingelserne er sker løbende 2. gange om måneden, for godkendte og afsluttede formidlinger.

10. RAPPORTERING OG AUDIT

Leverandøren skal indrapportere alle via Platformen accepterede og/eller gennemførte opgaver på Platformen senest tre dage efter aftaleindgåelse med Kunden (”Rapporteringstidspunktet”).

Rapportering sker ved udfyldelse af standard rapporteringsskema på Platformen

Manglende eller forsinket rapportering anses som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

Demiva er berettiget til for egen regning med 10 dages varsel at forlange audits gennemført hos Leverandøren til kontrol af, hvorvidt Leverandøren har opfyldt sine forpligtelser om rapportering. Viser gennemgangen, at Leverandøren ikke har rapporteret eller betalt honorar i henhold til Aftalen, betaler Leverandøren omkostningerne ved den gennemførte audit, samt en bod på 1000 kr. per manglende rapportering og/eller betaling.

11. PERSONDATA

Ved at acceptere denne Aftale, giver Leverandøren samtidig samtykke til at Demiva kan behandle Leverandørens personlige data, som Leverandøren afgiver til Demiva i forbindelse med denne Aftale og oprettelse af firmaprofil. Demiva vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål end angivet i denne Aftale eller videregive dem til andre personer, medmindre Leverandøren har givet samtykke hertil. Demiva kan videregive disse oplysninger, hvis Demiva enten bliver pålagt at gøre dette i henhold til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

12. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE

I tilfælde af Leverandørens misligholdelse af Aftalen kan Demiva ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Misligholdelse kan blandt andet foreligge ved betalingsmisligholdelse, brug af Platformen i strid med Aftalen eller Demiva’s retningslinjer, manglende opfyldelse af forpligtelser overfor Kunder eller manglende rapportering.

13. OPSIGELSE

Begge parter kan opsige Aftalen med dags varsel.

Uanset Aftalens opsigelse er Demiva berettiget til honorar for aftaler indgåede via Platformen, uanset at evt. arbejde ikke er udført inden Aftalens opsigelse.

Såfremt Leverandøren ikke senere end 2 måneder efter Aftalens opsigelse indgår aftale med en Kunde, hvor kontakt mellem Leverandøren og Kunden er formidlet via Platformen, anses sådanne aftaler også for omfattet af Demiva’s krav på honorar.

14. FORCE MAJEURE

Demiva er ikke ansvarlig overfor Leverandøren, når der efter Aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Demiva’s opfyldelse af Aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker, lockouts, edb-vira, hacking, påbud fra offentlige myndigheder og/eller rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Demiva ikke har direkte kontrol over.

15. ONLINE AFTALEINDGÅELSE

I det omfang Aftalen er omfattet af Lov om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) fraviges denne i videst muligt omfang.

16. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

Demiva er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

17. TVISTLØSNING

Tvister mellem Parterne vedrørende denne Aftale, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som rette værneting.- Maj 2017